Η σύγκρουση της λογικής «ζαμανφουτισμού» και «συνείδησης».
Προς μια πλειοψηφική νίκη των Δημοτών
Μια πρωτότυπη ανιδιοτέλεια! ….
Η δημοτική αρχή στον τομέα Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον υλοποίησε το 13,63 % του προγράμματός της!
Να τελειώνουμε με τα ψέματα ….. να δούμε την πραγματικότητα!
Μα σε τι θεό πιστεύετε; του δικαίου ή της παραποίησης και της απόκρυψης!
Δημοτικό ναυάγιο στην Κοινωνική πολιτική !
Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Η ηθική κατάπτωση της ψήφου
Ένα βήμα στην παραποίηση δύο βήματα στην απόκρυψη!
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ) – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ) – Σε τι διαφέρουμε
Η επίκληση συστήματος «αξιών» ενόψη της επερχόμενης δημοτικής επιλογής.
Η αξιοπιστία των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2019 για τη Δημοτική Αρχή Βλ. Τσιώτου.
Να σπάσουμε τον “Κύκλο της πρόσβασης” και της “Παραπολιτικής”
Αναπλάσεις με “ορίζοντες δημιουργίας” και αξία δημόσιων κοινοχρήστων χώρων
Επικαιρότητα
Για το Δημ. Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2023 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Ο κύκλος της Πρόσβασης στην παραγωγή πλούτου

Προϋπολογισμός έτους 2020 ΝΠΔΔ “Ηλίας Κατσούλης”

Απαιτείται ενίσχυση και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης.

Το κατωτέρω σχέδιο προϋπολογισμού ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου “Ηλίας Κατσούλης” για το έτος 2020.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΑ
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 146.800,00
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 371.420,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 58.040,74
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 429.460,74
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 115.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι  691.260,74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 10.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 162.500,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 148.000,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 5.000,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.700,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.800,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 17.100,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15: Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής      12.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10: Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες     4.900,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 486.360,31
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 00 Γενικές Υπηρεσίες 36.998,57
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 Οικονομικές και ∆ιοικητικές υπηρεσίες 332.247,77
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητ/σμού & Κοιν. Πολιτ. 66.460,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής 50.653,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)   675.960,31

Από μια προσεκτικότερη μελέτη διαπιστώνει κανείς ότι : 

Το σύνολο των τακτικών και έκτακτων εσόδων διαμορφώνονται στο ύψος των  429.460,74. Το σύνολο των λειτουργικών του δαπανών ανέρχεται στο ύψος των 486.360,31 και των επενδύσεων στις 12.200 ευρώ.  Επί της ουσίας προβλέπεται ότι θα διατεθούν το έτος 2020 για αγορές μουσικών οργάνων, στολών Φιλαρμονικής,  μηχανήματος φυσικοθεραπείας και λοιπού εξοπλισμού : 12.200 ευρώ και για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναφείς δραστηριότητες το ποσό των : 47. 929,93. Κατά συνέπεια το Νομικό Πρόσωπο θα “μπεί μέσα” 74.000 ευρώ.  Τι θα το σώσει; Από άποψη ρευστότητας το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης των 115.000 ευρώ είναι αυτό που θα δώσει τη λύση. Στην προβολή του μέλλοντος όμως,  όταν θα έρθουν να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τι θα γίνει ; 

Ζητείται επομένως επειγόντως ενίσχυση και επανασχεδιασμός με αύξηση του ποσού της ετήσιας προβλεπόμενης δημοτικής επιχορήγησης.

 

 

Διαβάστε επίσης