Νίκος Δήμας – ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Η Ιστορία της μεταστροφής από την απ΄ευθείας ανάθεση στη δημόσια δημοπράτηση.
Η δύσβατη μετάβαση από τα γεγονότα στις ερμηνείες και στην κρίση των Δημοτών!
Ο τρίτος πόλος σε κατεύθυνση συρρίκνωσης ……..
Η «ευβουλία» στη διαχείριση του δημοτικού διαλόγου.
Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική
Η στασιμότητα του “αυτονόητου”
Ενδείξεις υποχρεωτικότητας για την κατάρτιση υποβολής δημοτικών συνδυασμών και δημοτικές προσεγγίσεις
Εν είδει απολογισμού …
Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……

Προϋπολογισμός έτους 2020 ΝΠΔΔ “Ηλίας Κατσούλης”

Απαιτείται ενίσχυση και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης.

Το κατωτέρω σχέδιο προϋπολογισμού ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου “Ηλίας Κατσούλης” για το έτος 2020.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΑ
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 146.800,00
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 371.420,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 58.040,74
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 429.460,74
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 115.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι  691.260,74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 10.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 162.500,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 148.000,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 5.000,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.700,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.800,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 17.100,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15: Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής      12.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10: Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες     4.900,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 486.360,31
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 00 Γενικές Υπηρεσίες 36.998,57
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 Οικονομικές και ∆ιοικητικές υπηρεσίες 332.247,77
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητ/σμού & Κοιν. Πολιτ. 66.460,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής 50.653,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)   675.960,31

Από μια προσεκτικότερη μελέτη διαπιστώνει κανείς ότι : 

Το σύνολο των τακτικών και έκτακτων εσόδων διαμορφώνονται στο ύψος των  429.460,74. Το σύνολο των λειτουργικών του δαπανών ανέρχεται στο ύψος των 486.360,31 και των επενδύσεων στις 12.200 ευρώ.  Επί της ουσίας προβλέπεται ότι θα διατεθούν το έτος 2020 για αγορές μουσικών οργάνων, στολών Φιλαρμονικής,  μηχανήματος φυσικοθεραπείας και λοιπού εξοπλισμού : 12.200 ευρώ και για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναφείς δραστηριότητες το ποσό των : 47. 929,93. Κατά συνέπεια το Νομικό Πρόσωπο θα “μπεί μέσα” 74.000 ευρώ.  Τι θα το σώσει; Από άποψη ρευστότητας το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης των 115.000 ευρώ είναι αυτό που θα δώσει τη λύση. Στην προβολή του μέλλοντος όμως,  όταν θα έρθουν να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τι θα γίνει ; 

Ζητείται επομένως επειγόντως ενίσχυση και επανασχεδιασμός με αύξηση του ποσού της ετήσιας προβλεπόμενης δημοτικής επιχορήγησης.

 

 

Διαβάστε επίσης