Νίκος Δήμας – ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Η Ιστορία της μεταστροφής από την απ΄ευθείας ανάθεση στη δημόσια δημοπράτηση.
Η δύσβατη μετάβαση από τα γεγονότα στις ερμηνείες και στην κρίση των Δημοτών!
Ο τρίτος πόλος σε κατεύθυνση συρρίκνωσης ……..
Η «ευβουλία» στη διαχείριση του δημοτικού διαλόγου.
Δημοτική πολιτική και κανονιστική ηθική
Η στασιμότητα του “αυτονόητου”
Ενδείξεις υποχρεωτικότητας για την κατάρτιση υποβολής δημοτικών συνδυασμών και δημοτικές προσεγγίσεις
Εν είδει απολογισμού …
Από την κόλαση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην αρχή της δημοσιότητας!
Άνευ κριτηρίων αξιολόγησης οι δημοτικές επιχορηγήσεις για το 2021!
Η διεύρυνση των αρχών Διαφάνειας και Δημοσιότητας σε δημοτικό επίπεδο
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων ως εργαλείο της συντηρητικής «αριστεράς».
Διαρκώς εκτός και άνευ λόγου και ουσίας …….
Η προσχηματική ομοφωνία ως αποτέλεσμα του μαθήματος “έκθεση ιδεών”
Προσεγγίζοντας μια προσχηματική δημοτική ομοφωνία
Εικονική πραγματικότητα: Κτήριο «Ειρηνοδικείου» και ΕΛΚΕΘΕ
Σημειώσεις δημοτικού προσκηνίου και παρασκηνίου ……

Σχέδια προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το 2020

Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Τα κατωτέρω σχέδια κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2020.

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ
0 Τακτικά έσοδα 5.569.522,84
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 107.500,00
2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 20.000,00
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.974.000,00
4 Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & παροχή υπηρεσιών 313.000,00
5 Φόροι και εισφορές 228.000,00
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.925.022,84
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 2.000,00
1 Έκτακτα έσοδα 8.129.430,73
11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 38.575,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 5.607.267,73
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 2.408.588,00
15 Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα 71.000,00
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.000,00
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 34.500,00
21 Τακτικά έσοδα 33.500,00
22 Έκτακτα έσοδα 1.000,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις  Π.Ο.Ε  3.353.188,99
31 Εισπράξεις από δάνεια  830.000,34
32 Εισπράξεις από Π.Ο.Ε  2.523.188,65
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.680.120,00
41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου   1.431.150,00
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 64.850,00
43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) 184.120,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 2.249.158,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.015.920,71
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ
6 Τακτικά έξοδα 9.451.370,48
60 Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού 2.839.493,75
61 Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων 477.710,00
62 Παροχές Τρίτων 1.573.311,94
63 Φόροι – Τέλη 86.000,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 99.242,27
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 499.770,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 456.866,59
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.249.975,93
68 Λοιπά έξοδα 169.000,00
7 Επενδύσεις 7.314.765,54
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 987.025,90
73 Έργα 5.819.625,15
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 508.114,49
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. , Αποδόσεις και Προβλέψεις 4.189.784,69
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε   301.209,33
82 Αποδόσεις 1.492.150,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.396.425,36
9 Αποθεματικό 60.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.015.920,71

Σχέδιο τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2020.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Επισκευή ασφαλτοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου  ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 130.000,00
2 Επισκευή τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου  ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 90.000,00
3 Κατασκευή και ανάπλαση πεζοδρομίων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 20.000,00
4 Οριζόντια διαγράμμιση οδών – διαβάσεων και συντήρηση υφισταμένων ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 5.000,00
5 Διαμόρφωση – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 255.000,00 39,23
1 Ανάπλαση αξιοποίηση κοινοχρήστων δρόμων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 40.000,00
2 Συντηρήσεις –  Επισκευές – Αναπλάσεις Αθλητικών χώρων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 90.000,00 13,85
1 Συντηρήσεις –  Επισκευές – Αναπλάσεις Σχολείων Δήμου ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 41.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 41.700,00 6,42
1 Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτοσμού – ΔΕΗ ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 15.000,00
2 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 23.000,00 3,54
1 Αξιοποίηση γεωτρήσεων άρδευσης Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 5.000,00
2 Επέκταση δικτύου άρδευσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 5.000,00
3 Ανόρυξη γεωτρήσεων άρδευσης στις Επέκταση δικτύου άρδευσης στις ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 18.000,00 2,77
1 Κατασκευή τοιχίων αντιστοίρηξης ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 60.000,00
2 Έκτακτες ανάγκες – Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες κλπ ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 1.000,00
3 Επισκευή – Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (πλήν Ειρηνοδικείου Δερβενίου) ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 10.000,00
4 Κατασκευή οστεοφυλακίων νεκροταφείων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 1.000,00
5 Επισκευή περιφράξεων νεκροταφείων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 1.000,00
6 Επισκευή κτιρίου κτηνιατρείου Δερβενίου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 79.000,00 12,15
1 Μελέτες και έρευνες γενικά ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 80.000,00
2 Μελέτες για πράξεις αναλογισμού για διάνοιξη δρόμων εντός σχεδίου του Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 90.000,00 13,85
1 Προμήθεια κάδων απορριμάτων  ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 24.800,00
2 Δάνεια ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 28.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 53.300,00 8,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 650.000,00 100,00

Διαβάστε επίσης