Η σύγκρουση της λογικής «ζαμανφουτισμού» και «συνείδησης».
Προς μια πλειοψηφική νίκη των Δημοτών
Μια πρωτότυπη ανιδιοτέλεια! ….
Η δημοτική αρχή στον τομέα Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον υλοποίησε το 13,63 % του προγράμματός της!
Να τελειώνουμε με τα ψέματα ….. να δούμε την πραγματικότητα!
Μα σε τι θεό πιστεύετε; του δικαίου ή της παραποίησης και της απόκρυψης!
Δημοτικό ναυάγιο στην Κοινωνική πολιτική !
Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Η ηθική κατάπτωση της ψήφου
Ένα βήμα στην παραποίηση δύο βήματα στην απόκρυψη!
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ) – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ) – Σε τι διαφέρουμε
Η επίκληση συστήματος «αξιών» ενόψη της επερχόμενης δημοτικής επιλογής.
Η αξιοπιστία των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2019 για τη Δημοτική Αρχή Βλ. Τσιώτου.
Να σπάσουμε τον “Κύκλο της πρόσβασης” και της “Παραπολιτικής”
Αναπλάσεις με “ορίζοντες δημιουργίας” και αξία δημόσιων κοινοχρήστων χώρων
Επικαιρότητα
Για το Δημ. Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2023 του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Ο κύκλος της Πρόσβασης στην παραγωγή πλούτου

Σχέδια προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το 2020

Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Τα κατωτέρω σχέδια κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2020.

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ
0 Τακτικά έσοδα 5.569.522,84
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 107.500,00
2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 20.000,00
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.974.000,00
4 Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα & παροχή υπηρεσιών 313.000,00
5 Φόροι και εισφορές 228.000,00
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.925.022,84
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 2.000,00
1 Έκτακτα έσοδα 8.129.430,73
11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 38.575,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 5.607.267,73
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 2.408.588,00
15 Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα 71.000,00
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.000,00
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 34.500,00
21 Τακτικά έσοδα 33.500,00
22 Έκτακτα έσοδα 1.000,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις  Π.Ο.Ε  3.353.188,99
31 Εισπράξεις από δάνεια  830.000,34
32 Εισπράξεις από Π.Ο.Ε  2.523.188,65
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.680.120,00
41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου   1.431.150,00
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 64.850,00
43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) 184.120,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 2.249.158,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.015.920,71
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ
6 Τακτικά έξοδα 9.451.370,48
60 Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού 2.839.493,75
61 Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων 477.710,00
62 Παροχές Τρίτων 1.573.311,94
63 Φόροι – Τέλη 86.000,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 99.242,27
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 499.770,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 456.866,59
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.249.975,93
68 Λοιπά έξοδα 169.000,00
7 Επενδύσεις 7.314.765,54
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 987.025,90
73 Έργα 5.819.625,15
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 508.114,49
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. , Αποδόσεις και Προβλέψεις 4.189.784,69
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε   301.209,33
82 Αποδόσεις 1.492.150,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.396.425,36
9 Αποθεματικό 60.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.015.920,71

Σχέδιο τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2020.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Επισκευή ασφαλτοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου  ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 130.000,00
2 Επισκευή τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου  ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 90.000,00
3 Κατασκευή και ανάπλαση πεζοδρομίων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 20.000,00
4 Οριζόντια διαγράμμιση οδών – διαβάσεων και συντήρηση υφισταμένων ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 5.000,00
5 Διαμόρφωση – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 255.000,00 39,23
1 Ανάπλαση αξιοποίηση κοινοχρήστων δρόμων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 40.000,00
2 Συντηρήσεις –  Επισκευές – Αναπλάσεις Αθλητικών χώρων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 90.000,00 13,85
1 Συντηρήσεις –  Επισκευές – Αναπλάσεις Σχολείων Δήμου ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 41.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 41.700,00 6,42
1 Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτοσμού – ΔΕΗ ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 15.000,00
2 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 23.000,00 3,54
1 Αξιοποίηση γεωτρήσεων άρδευσης Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 5.000,00
2 Επέκταση δικτύου άρδευσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 5.000,00
3 Ανόρυξη γεωτρήσεων άρδευσης στις Επέκταση δικτύου άρδευσης στις ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 18.000,00 2,77
1 Κατασκευή τοιχίων αντιστοίρηξης ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 60.000,00
2 Έκτακτες ανάγκες – Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες κλπ ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 1.000,00
3 Επισκευή – Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (πλήν Ειρηνοδικείου Δερβενίου) ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 10.000,00
4 Κατασκευή οστεοφυλακίων νεκροταφείων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 1.000,00
5 Επισκευή περιφράξεων νεκροταφείων Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 1.000,00
6 Επισκευή κτιρίου κτηνιατρείου Δερβενίου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 79.000,00 12,15
1 Μελέτες και έρευνες γενικά ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 80.000,00
2 Μελέτες για πράξεις αναλογισμού για διάνοιξη δρόμων εντός σχεδίου του Δήμου ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 90.000,00 13,85
1 Προμήθεια κάδων απορριμάτων  ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 24.800,00
2 Δάνεια ΚΑΠ -ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 28.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 53.300,00 8,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 650.000,00 100,00

Διαβάστε επίσης